M hnh delegate control user!

View previous topic View next topic Go down

M hnh delegate control user!

Post  KuTeozz on Fri Jun 12, 2009 11:18 am

To c m hnh thế ny, A E tham khảo v cho kiến ngen.
NS1 : c quyền quản l user account trong OU Ketoan.
NS1 : c quyền quản l uer account trong OU Nhansu
NT : c quyền quản l OU Group0201, OU Ketoan, OU Nhansu
M hnh :

[img][/img]

KuTeozz

Posts: 21
Join date: 2009-06-10
Age: 29

View user profile http://thuthuatmang.net

Back to top Go down

Tiep Theo

Post  KuTeozz on Fri Jun 12, 2009 4:30 pm

Hi! Tui DEMO NS1 trước ngen:
** Logon Domain Admin --> Start --> Run : dsa.msc --> R.click OU Nhansu --> delegete cho User NS1 c quyền tạo User.
** Logon NS1 --> Start --> Run : dsa.msc --> R.click OU Nhansu --> Tạo NS3 & Reset pass NS2.
Link Video: Download Tại Đy!

KuTeozz

Posts: 21
Join date: 2009-06-10
Age: 29

View user profile http://thuthuatmang.net

Back to top Go down

Tiep theo & het!

Post  KuTeozz on Fri Jun 12, 2009 4:35 pm

Buoc 2: Tuong tu cho OU Nhansu Bạn delegate cho KT1 ngen!
Buoc 3: Delegate cho user NT c quyền quản l OU Group0201, OU Nhansu, OU Ketoan.
Domain admin --> Start --> Run : Dsa.msc --> R.click OU Group0201 --> Delegate cho user NT c quyền Full.
Logon NT --> Tạo OU KinhDoanh & tạo User để kiểm chứng.
Link video :DownLoad Tại Đy!

Trn đy chỉ l m hnh tham khảo.Chng ta c thể tuỳ biến khc nhau.

KuTeozz

Posts: 21
Join date: 2009-06-10
Age: 29

View user profile http://thuthuatmang.net

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum